جواب

 

به خاطرکمبود،جلب نظر دیگران،نشان دادن مهارت های خود وریسک پذیری و یا با هدف تفریح،بی خیالی ،لذت جویی.

 

 

 

منبع

ساداسار دانش

sadasardanesh.blog.ir