نوع مردم : آذری

زبان : ترکی آذربایجانی

لهجه : تبریزی