فعالیت 1،صفحه :151 :

الف)

* اصل بیستم:همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

   ** اصل هفتم:طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و«شاورهم فی الامر» شوراهای مجلس شورای اسلامی ،شورای استان ،شهرستان،شهر،محل،بخش،روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد ،طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.

ب )
-حق برخورداری از عدالت قانونی(اصل  10 و 19)

-حق برخورداری از عدالت قضایی(اصل های 34، 35 و 61)
-
حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی(اصل های  29، 30 و 43)

-حق مشارکت سیاسی(اصل 27)

- حقوق فرهنگی(اصل15)

 فعالیت 2صفحه152 :

قسمت اول:

-عدم وجود حق آزادی بیان، اظهار نظر وانتقاد در دوره قاجاریه

- عدم مشارکت مردم در امورسیاسی

-در آن دوره مردم با عنوان رعیت شناخته می شدند نه شهروند.
-دسترسی کم مردم به حقوق رفاهی وتامین اجتماعی

 -به خاطر تفکر ارباب رعیتی حق برخورداری از عدالت قانونی وقضایی(مثلا حق
داشتن وکیل) کم بود.

قسمت دوم

مردم به رهبری روحانیون و روشنفکران وطن پرست دست به مبارزه پیگیر زدند که انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانون گذاری در همین چارچوب بوده است.